visie

visie

in de wereld van de architectuur gaat het steeds om ruimte. De gebruiker vraagt om ruimte, waarbij zijn gedachten zich veelal beperken tot een tweedimensionale ruimtevraag, hij denkt vooral in oppervlakte en relaties tussen de afzonderlijke ruimtes. De architect, de vormgevende kunstenaar, beantwoordt de vraag met een driedimensionaal, ruimtelijk concept: het gebouw. Hij levert de extra dimensie – de ruimtelijke kwaliteit, de sfeer – die de gebruiker de mogelijkheid biedt zijn ideeën optimaal te ontwikkelen

wat wil de opdrachtgever ?

in de ontwerpfase dient de architect in eerste instantie te luisteren, te analyseren en wellicht te prikkelen bij het opstellen van het programma van eisen. In een sfeer van actie en re-actie tussen gebruiker en architect, in een wisselwerking waarbij ieders deskundigheid onmisbaar is, moet uiteindelijk een concept ontstaan waarvan de kwaliteiten de aanvankelijke verwachtingen overtreffen

concept

de architect begint als hij gaat ontwerpen nooit met een onbeschreven blad. Altijd is er een kader van randvoorwaarden waarmee hij rekening moet houden en zijn er specifieke problemen die om een oplossing vragen

naast de eisen en wensen van de opdrachtgever bepalen de gegevenheden van de locatie, de regelgeving en de budgettaire beperkingen de ruimte waarbinnen de architect opereert. Met zijn creativiteit, kennis en kunde komt hij tot een ruimtelijk concept, de ‘oplossing’ waarin rekening is gehouden met de hierboven geschetste begrenzingen

in het concept komt de meerwaarde reeds tot uitdrukking. Enerzijds in de vorm van praktische oplossingen, zoals plattegronden of uitgekiende ontsluitingsprincipes, anderzijds in sfeerbepalende ruimtelijke kwaliteiten. Aspecten als licht, donker, kleur, open, gesloten, hoog en laag spelen hier een rol; soms ligt de meerwaarde in de gevonden goede balans, in andere gevallen juist in extremen

context

de ruimtelijke context

de tweeledige relatie die het gebouw met zijn omgeving aan gaat is van wezenlijk belang voor het ontwerp. Wat betekent de omgeving voor het gebouw, en welke invloed kan het gebouw op zijn beurt op de omgeving uitoefenen?

in cultureel-maatschappelijke zin is het de taak van de architect om met zijn ontwerp bij te dragen aan een ruimtelijke kwaliteitsverhoging van de locatie. Soms terughoudend en bescheiden, soms opvallend, op de voorgrond tredend als een ‘landmark’ in de stedelijke context

ontwerp

gaandeweg groeit het concept uit tot een definitief ontwerp

in alle stadia van deze ontwikkeling moet er zorgvuldig op worden toegezien dat het gekozen concept blijft prevaleren: dit moet immers waarborgen dat aan alle wensen van de opdrachtgever alsmede aan de overige geformuleerde randvoorwaarden blijft worden voldaan

in deze fase moeten er voortdurende keuzes worden gemaakt met betrekking tot zowel de integratie van de bouwkundige draagstructuur en de technische installaties in het ontwerp, alsook de materialisering en detaillering. Het concept dient daarbij telkens als leidraad, opdat het beoogde hoge kwaliteitsniveau zowel in functionele als culturele zin kan worden behaald. Een consistente uitwerking van het concept garandeert bovendien een bouwtechnisch goed bouwbaar project, realiseerbaar binnen de beschikbare financiële kaders

duurzaam

wij zien het als onze taak om de opdrachtgever te wijzen op het belang van energiebewust, duurzaam en onderhoudsarm bouwen

maatschappelijke betrokkenheid, maar zeker ook de mogelijkheid van een financiëel gunstige exploitatie op langere termijn, spelen hierbij een rol

flexibiliteit, uitbreidingsmogelijkheden en multifunctionaliteit achten we medebepalend waar het gaat om duurzaam bouwen